# ستاره_شناسی

5: پرسش بزرگ ستاره شناسی

پرتگاهیدرارتفاعیحدود 4200متریباابوهواییبسیارسردوخشکبرروییکاتشفشانخاموشدرموناکیایهاواییپناهگاهرصدگرانیاستکههرشببهاینجامیایندبااستفادهازکپسولهایاکسیزننفسمیکشندوبرفرازعمدهایازجومتلاطمزمینبهجمعاوریدادههایعلمیمیپردازند . ستاره شناساندراینشبدرحالدریافتنورازیکستارهدرحالانفجارهستند. کهکشانمادارایبیشاز 200میلیاردستارهاستوخورشیدفقطیکیازانهاست.امیانمیلیاردهاستارهغولپیکرها (ستارههایبسیارسنگینکهبسیارسریعمیسوزندومیمیرند)زندگیشانراباانفجاریمهیبوپخششدندرفضایبیکرانبینستارهایبهپایانمیرسانند.انفجارهایابرنواختریازخشنترینوعظیمترینپسازانفجاربزرگمیباشندوموجودیتکنونیمابهیکیازاینانفجارهامدیوناست.اکثرعناصرسبکوسنگینموجوددربدنماودیگرجانداراندرمرکزیکیازاینستارههاتشکیلشدهاست . ابرنواخترها تنهاحیاترامشکلنساختندانهاچالشیبزرگدرموردگذشتهیکیهاننیزپیشاپیشنگاهستارهشناسانایجادمیکنند. انهادرموردسرعتانبساطکیهانومیزانمادهیموجوددراناطلاعاتخوبیبهمامیدهند. پاسخاینسوالاتکلیدیانقلابیرادرعلمستارهشناسیایجادخواهدکردکهبهفهمبشرازمنشاخودوچراییموجودیتخودکمک میکند انفجاربزرگ چگونه اتفاق افتاد؟ . L   میدانیمکهکیهانباانفجاربزرگاغازشدانفجاریعظیمدرفضا-زمانکهباعثپخششدنمادهوانرزینهدرفضایخالیبلکهدرهیچشد.مدارک
/ 0 نظر / 54 بازدید