5: پرسش بزرگ ستاره شناسی

پرتگاهیدرارتفاعیحدود 4200متریباابوهواییبسیارسردوخشکبرروییکاتشفشانخاموشدرموناکیایهاواییپناهگاهرصدگرانیاستکههرشببهاینجامیایندبااستفادهازکپسولهایاکسیزننفسمیکشندوبرفرازعمدهایازجومتلاطمزمینبهجمعاوریدادههایعلمیمیپردازند

.

ستاره

شناساندراینشبدرحالدریافتنورازیکستارهدرحالانفجارهستند. کهکشانمادارایبیشاز 200میلیاردستارهاستوخورشیدفقطیکیازانهاست.امیانمیلیاردهاستارهغولپیکرها (ستارههایبسیارسنگینکهبسیارسریعمیسوزندومیمیرند)زندگیشانراباانفجاریمهیبوپخششدندرفضایبیکرانبینستارهایبهپایانمیرسانند.انفجارهایابرنواختریازخشنترینوعظیمترینپسازانفجاربزرگمیباشندوموجودیتکنونیمابهیکیازاینانفجارهامدیوناست.اکثرعناصرسبکوسنگینموجوددربدنماودیگرجانداراندرمرکزیکیازاینستارههاتشکیلشدهاست

.

ابرنواخترها

تنهاحیاترامشکلنساختندانهاچالشیبزرگدرموردگذشتهیکیهاننیزپیشاپیشنگاهستارهشناسانایجادمیکنند. انهادرموردسرعتانبساطکیهانومیزانمادهیموجوددراناطلاعاتخوبیبهمامیدهند. پاسخاینسوالاتکلیدیانقلابیرادرعلمستارهشناسیایجادخواهدکردکهبهفهمبشرازمنشاخودوچراییموجودیتخودکمک

میکند

انفجاربزرگ چگونه اتفاق افتاد؟

.

L

 

میدانیمکهکیهانباانفجاربزرگاغازشدانفجاریعظیمدرفضا-زمانکهباعثپخششدنمادهوانرزینهدرفضایخالیبلکهدرهیچشد.مدارک

/ 0 نظر / 59 بازدید